9-06-2022 Noortje van Campenhout

Minder CO2 uitstoot in Nederland

Nederland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moet de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 55% zijn verminderd. Een klimaatbeleidsprogramma schetst de belangrijkste beleidsdoelen voor de komende jaren. Hiermee geeft de overheid richting aan de veranderingen die nodig zijn om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Een opgesteld doel om dit te bereiken is om de CO2-uitstoot in 2030 met 60% te hebben verminderd.

Subsidies, regels en prijsmaatregelen
Aan de hand van de klimaatdoelstellingen wil het kabinet de CO2-uitstoot fors terugdringen en de vereiste transities naar klimaatneutraliteit aanjagen. De strategie is gericht op verduurzaming van vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik. Daarnaast is inzet op thema's als circulariteit, innovatie, publieksparticipatie en werkgelegenheid ook nodig om de essentiële transformatie op elk van deze gebieden effectief te laten verlopen.

Op elk gebied is beleid ingevoerd om te garanderen dat Nederland de overstap maakt naar duurzame alternatieven. Het gaat om verschillende stimuleringsmaatregelen zoals: subsidies voor woningisolatie, duurzame energieopwekking en de aanschaf van een elektrische auto; regelgeving, zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025 ; en prijsmaatregelen, zoals de aanscherping van de CO2-belasting voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting. Door deze beleidscombinatie wordt duurzame technologie (financieel) aantrekkelijker, en worden huishoudens, bedrijven en maatschappelijke groeperingen gestimuleerd en geholpen om voor het duurzame alternatief te kiezen.

Klimaatbeleid
Het kabinet heeft besloten de koers van het klimaatbeleid aan te scherpen. De regering zal voor elke sector een restemissiedoelstelling vaststellen, die aangeeft hoeveel emissies die industrie in 2030 nog mag uitstoten. De ministeries zijn verantwoordelijk voor het bereiken van dit doel in hun sectoren, terwijl de coördinerend minister voor klimaat en energie zal toezien op de algemene voortgang en samenhang van de uitvoering van het klimaatbeleid.

Daarnaast zal het kabinet dit najaar ook een klimaatraad oprichten, in navolging van het Britse Climate Change Committee. Deze onpartijdige wetenschappelijke adviesraad zal 8-10 leden tellen die het klimaatbeleid zullen evalueren en daarover advies zullen uitbrengen.

Tegen 2050 zal de Klimaatraad zijn eerste advies over klimaatneutraliteit uitbrengen. Omdat de klimaattransitie invloed heeft op toekomstige generaties, maakt het kabinet een generatietoets om inzicht te geven in het effect van maatregelen en beleidsideeën op de leefsituatie van huidige en toekomstige generaties. Nog voor aankomende zomer is een versie beschikbaar die wordt getest aan de hand van één van de maatregelen uit het beleidsprogramma.

Aanpak
De regering is van mening dat het van cruciaal belang is het publiek te horen. Daarom zal in juni een openbare raadpleging van start gaan. Sinds 07-06 kan iedereen hier reageren op het beleidsprogramma. Ook zal het advies van de Raad van State worden ingewonnen. Na afronding van deze procedures zal het beleidsprogramma worden uitgevoerd. Uit de nadere berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2022, die in het najaar verschijnt, moet blijken of met het beleidsprogramma de minimale CO2-reductie van 55% in 2030 met een hoge mate van zekerheid wordt gehaald. De komende maanden zal het kabinet mogelijke aanvullingen op het beleid in kaart brengen en ideeën aandragen voor toekomstige afweging door het kabinet.