15-12-2021 Noortje van Campenhout

De energiebesparingsplicht 2023

Energiebesparingsplicht: Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Energiebesparingsplicht Aarde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is van plan de energiebesparings- en informatie-eisen voor bedrijven aan te passen. Zonnepanelen zouden bijvoorbeeld verplicht kunnen worden gesteld als de terugverdientijd minder dan vijf jaar is. Voordat de verruiming in juli 2023 ingaat, zal de raadpleging vandaag, op 15 december worden afgerond.

 

Toegevoegde bedrijven
Het amendement voegt bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS) toe aan de informatie- en energiebesparingsverplichting. Het sluit bedrijven uit die zich bezighouden met activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals glastuinbouw.

 

Nieuwe Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet zullen technische bouwbeperkingen worden opgenomen. Het bestaande Bouwbesluit, dat in 2012 tot stand is gekomen, vervalt op 1 juli 2022. Het Bbl is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving en is één van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).

 

3 soorten maatregelen
Het recht zal ook gelden voor CO2-reducerende maatregelen voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windturbines. De terugverdientijd voor deze maatregelen moet minder dan vijf jaar bedragen, met een maximum van tien jaar voor maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot.

In de bebouwde omgeving zullen zonnepanelen alleen nodig zijn op daken en onderbenutte oppervlakken. Dit elimineert de rivaliteit met gebieden die zijn gereserveerd voor landbouw en natuurlijke hulpbronnen. Als het energiegebruik hoofdzakelijk gebouw gebonden is, komt de heffing voor rekening van de bbl, en als het hoofdzakelijk proces gebonden is, komt de heffing voor rekening van de bbl.

Het ministerie van Energie heeft het mandaat uitgebreid voor gebouwen in Guyana die niet zijn of worden gerenoveerd. De energiebesparingsplicht is geactualiseerd in aanvulling op de energieprestatienormen voor gebouwen die reeds in het Bbl zijn opgenomen voor nieuwbouw en ingrijpende wijzigingen.

 

Vaststellen terugverdientijd
Als gevolg van de geactualiseerde energiebesparingsplicht verwacht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de komende jaren relatief geringe aanpassingen van de bestaande praktijk. Van belang is dat allerlei maatregelen alleen verplicht worden gesteld als ze een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar.

 

4 tot 6 jaar
Milieudiensten schatten dat het benaderen van alle bedrijven die nog niet aan de energiebesparingsplicht hebben voldaan 4 tot 6 jaar in beslag zal nemen. Volgens de analyse van TNO zal handhaving leiden tot het realiseren van 80% van het besparingspotentieel (Transport en Milieu Organisatie).

 

Potentiële besparing
Het potentieel voor de activiteiten en gebouwen van ETS-bedrijven wordt geraamd op 2 megaton. Voor vergunningsplichtige activiteiten is een raming van 6 petajoule gemaakt. Hierbij is geen rekening gehouden met bedrijven die reeds aan energiebesparingsvoorschriften moeten voldoen.

 

Bron: RVO